اورهال ، بازسازی و کاربری سازی یک دستگاه خودرو آتش نشانی

 

ماشین های آتش نشانی مهمترین ابزار کار هر ایستگاه آتش نشانی است  تسریع در اعزام اکیپ امدادی، واکنش به موقع یکی از مهم ترین فاکتور ها در امر امداد و نجات میباشد که این مهم نیاز به سرویس بودن ماشین ها و تجهیزات مورد نیاز دارد در این راستا سازمان آتش نشانی ملایر با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال یک دستگاه خودرو سنگین اطفایئه خود را باز سازی کرد.