گیرکردن دز آسانسور

در تاریخ۹۳/۴/۲۸ دو نفر در آسانسور آپارتمانی درخیابان پارک جنب مخابرات محبوس شده بودد که نیروهای امداد ونجات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی  بلادرنگ بوسیله دیام درب کابین راباز نموده و آن دو را رها نمودند این اتفاق در ساعت ۲۰/۵۸دقیقه رخ داد.