گزارش هفت روز گذشته عملیاتی اطفاء حریق و امداد نجات آتش نشانی ملایر

در مورخه چهارم اسفند  ماه ۹۷ لغایت یازدهم اسفند ماه سال جاری طی عملیاتهای گوناگونی که توسط نیروها ی سازمان آتش نشانی ملایر در مدت هفت روز در زمینه های مختلف توسط ایستگا های سه گانه شهری صورت گرفت که به تفکیک در ذیل به آنها اشاره می شود .

۱-حریق منزل   ۴ مورد

۲- حریق وسایل نقلیه  ۳ مورد

۳- تصادفات  ۵ مورد

۴- محبوس شدن در منزل ۱۰  مورد

۵- حریق تجاری  ۵ مورد

۶- اقدام به خود کشی  ۲ مورد

۷- حریق باکس زوباله ۱۲ مورد

۸- تامین امنیت  ۴ مورد