گزارش هفتگی عملیاتهای مختلف از تاریخ ۹۷/۵/۶ لغایت ۹۷/۵/۱۲

در هفته جاری طی تماسهای تلفنی که با سامانه ۱۲۵ در نقاط مختلف درون و برون شهری حاصل شده به تعداد ۷۲logo مورد عملیاتی صورت گرفته که به  تفکیک به شرح ذیل گزارش می شود.

۱-حریق منزل مسکونی پانزده مورد.

۲-حریق خودرو شش  مورد .

۳-واژگونی خودرو چهار مورد .

۴- تصادف درون شهری و نجات افراد محبوس شده در آن سه مورد .

۵-تصادف برون شهری و نجات افراد محبوس شده در آن چهار مورد .

۶-نجات افراد غرق شده در رودخانه ها و سدها دو مورد.

۷-امداد رسانی و نجات افراد محبوس شده در آسانسورها بیست مورد .

۸- تامین امنیت در موارد مختلف هشت مورد .

۹-حریق اماکن تجاری نه مورد .

در پایان سازمان آتش نشانی ملایر برای تمامی شما شهروندان عزیز آرزوی زندگی بی خطری را ارزومند است .