گزارش هفتگی از مورخ ۲۳ شهریور لغایت ۳۰ شهریور

در مورخه ذکر شده با لا هفته گذشته طی عملیاتهای مختلف و ماموریتهای واصله که توسط سازمان آتش نشانی  ملایر صورت گرفته به تعداد ۹۸ ماموریت  حریق و امداد نجات  بوده که در نقاط مختلف درون شهری و برون شهری صورت گرفته که به تفکیک در ذیل به انها اشاره خواهد شد .

۱-حریق منزل مسکونیچهار مورد.

۲-حریق باغ انگوری سه  مورد .

۳-حریق علفهای هزز سیزده  مورد.

۴سقوط درخت دو  مورد .

۵-نجات در آسانسور بیست و چهار  مورد.

۶- حفاظت .و امنیت شش مورد .

۷-محبوس شدن در منزل و نجات آنها هیجده مورد .

۸- حریق کارگاه تولیدی چهار  مورد .

۹- حریق ضایعات دوازده  مورد .

۱۰- مهار حیوانات وحشی و موزی دوازده  مورد .