واژگونی وانت پیکان

روز گذشته درمورخ۹۳/۵/۵ درساعت۲۰/۲۸ شب هنگام گزارش واژگونی خودرو وانتی درخیابان سعدی ابتدای کوجه آیت به مرکز پیام سازمان آتش نشانی وخدمات ایمتی داده شد. نیروهای امداد ونجات این سازمان پس از رسیدن به مکان حادثه ابتدا برق خودرو راقطع نمودند وجهت ایمنی منطقه از حریق احتمالی اقدام به آب پاشیدن در محل نمودند،علت حادثه سرعت غیر مجاز وخارج شدن از فرعی به خیابان اصلی گزارش شده است. وضعیت سرنشین خودرو مناسب می باشد.