منابع معتبر مرجع جهت مطالعه سیستم های اطفاء و اعلام حریق

 منابع معتبر مرجع جهت مطالعه سیستم های اطفاء و اعلام حریق

  NFPA 13 (اسپرینکلر)  NFPA 13  
 NFPA 14  (فایرباکس ها)  NFPA 14  
 NFPA 20  (پمپ)  NFPA 20  
 NFPA 22  (منابع آب)  NFPA 22
 NFPA 72  (اعلام حریق)  NFPA 72
 BS 5839  (اعلام حریق)  در حال بارگذاری
 اصول طراحی و محاسبات هیدرولیکی سیستم های اطفاء حریق ساختمان (اردشیر فرشیدیان فر)  قابل خرید در کتابخانه سازمان نظام مهندسی استان و یا کتابفروشی های معتبر
 طراحی و محاسبات سیستم های اطفاء حریق اسپرینکلر(حسام طاوسی)  قابل خرید در کتابخانه سازمان نظام مهندسی استان و یا کتابفروشی های معتبر