مراحل صدور پایانکار

  1. ارائه نامه از شهرداری منطقه وطرح ایمنی
  2. ثبت در دبیرخانه وتعیین وقت کارشناس و دریافت هزنیه ی کارشناس
  3. بازدید توسط کارشناس سازمان و ارائه ی تاییدیه در صورت رعایت موارد ایمنی خواسته شده