مراحل تهیه طرح ایمنی

  1. همراه داشتن نامه از معاونت ،نقشه معماری تایید شده و نقشه برق و مکانیک برای طبقات ۳٫۵ به بالا
  2. ثبت در دبیرخانه
  3.  ارجاع به کارشناس سازمان و بررسی نقشه ها وارائه طرح ایمنی
  4.  محاسبه عوارض ایمنی با توجه به طبقات و متراژ طبق تعرقه مصوب شواری شهر
  5.  صدور طرح ایمنی