مدفون شدن در مرغ داری متروکه

روز گذشته در تایخ۹۳/۴/۱۸درساعت ۱۲/۴۵ظهرگزارشی ازسوی چندنغر ازهمشهریان به واحد مرکزی سازمان آتش نشانی داده شد.حادثه اززیر آوار ماندن فردی در مرغداری متروک در حاشیه شهر خبر می داد،این مرغداری در جاده خاکی جنب پمپ بنزین میدان کوثر واقع شده است.نیروهای امداد ونجات پس از حضور در مکان حادثه مشاهده نمودند فرد ی بانام احمد باقری زیر آوارسنگین حاصل از فروریختگی مرغداری  از روز گذشته فوت شده که بلادرنگ با کنار زدن آوار جسد وی راخارج نمودند،وپس از هماهنگی های لازم با نیروهای اورژانس۱۱۵،بهشت هاجر ونیروی انتظامی،فرد را به بهشت هاجر منتقل نمودند.