محبوس شدن در اسانسور

در ساعت ۲۰ شب در مورخ ۲۹ خردادماه فردی د ر داخل اتاقک  آسانسور در یک آپارتمان واقع در میدان شکیبا جنب نانوایی محبوس شده بود . نیروهای امدادگر به محض ورود به محل ابتدا سیستم برق آسانسور را به سیستم دستی تبدیل نمودند سپس با هدایت اتاقک به سطح یکی از طبقات آنرا باز وفرد محبوس شده را آزاد نمودند.