مانور مشترک سازمان آتش نشانی ملایر با شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ناحیه ملایر مستقر در تپه نوشیجان در مهر ۹۷ تحت عنوان واکنش در شرایط اظطراری

در مورخه بیست و پنجم مهر ماه ۹۷ راس ساعت ۸/۳۰ دقیقه طی هماهنگی بعمل آمده بین شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ملایر با سازمان آتش نشانی ملایر مانور مشترکی مبنی بر برنامه ریزی مانور واکنش در شرایط اظطراری در منطقه شرکت نفت مستقر در تپه نوشیجان برگزار گردید که هدف از جرای این مانور برسی آمادگی هر چه بیشتر عوامل و نهادهای ذیربط همانند سازمان آتش نشانی ، عوامل ۱۱۵، نیروهای انتظامی ۱۱۰، و ستاد بحران شهرداری ملایر در حوادث غیر مترقبه بوده که خوشبخنانه این مانور با همکاری دستگاه های حاضر و مستقر در مانور فوق به نحو احسن برگزار گردید که در پایان جهت برسی نقاط قوت و ضعف این مانور با تشکیل جلسه ای در سالن جلسات اداری شرکت فوق توسط ریاست محترم شرکت نفت ملایر و مسئول محترم برگزار کننده مانور از زحمات بی دریق و آمادگی در سطح بالای سازمان آنش نشانی ملایر تشکر و قدر دانی شد .

IMG_6955 IMG_6966 IMG_6992 IMG_6996 IMG_6999 IMG_7010 IMG_7014 IMG_6949 IMG_6953