فضای سبزدر حریق

images (14)به گزارش روابط عمومی سازمان اتش نشانی وخدمات ایمنی ملایر سال ۹۶ سال پر حادثه ای می باشد. به علت بارندگی نسبتا زیاد سال گذشته رشد گیاهان بیشتر شده وبا شروع فصل گرما وخشک شدن علفها وبرخی از گیاهان زمینه برای اتش سوزی مستعد می باشد علاوه بر این باید گفت متاسفانه  برخی از همشهریان سهل انگار با اهمیت ندادن به این نعمت الهی علت اتش سوزیها را باعث می شوند.طی دوروز گذشته یعنی ۱۹و۲۰خرداد هشت فقره اتش سوزی فضای سبز شامل درختان ،علفهای هرز وفضای سبز بوستانها را شاهد بوده ایم.هرچند نیروهای سخت کوش اتش نشان همواره از پیشترفت اتش وخسارات بیشتر جلو گیری می نمایند، اما یادمان باشد همه انسانها جزء یک پیکره می باشیم ودر برابر طبیعت همچنانکه سهم برابر داریم مبایست متعهد باشیم.