عدم سیم کشی برق استاندارد در انبار موجب حریق گردید

در مورخه نهم شهریور ماه ۱۴۰۱ راس ساعت ۱۱/۰۵ دقیقه طی تماس تلفنی یکی از شهروندان با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی مبنی بر رویت حریقی در یکی از مغازه های تجاری سطح شهر اطلاع داده شد که از طرف  ا یستگاه مرکز یک دستگاه خودروی اطفائیه همراه آتش نشانان با تجهیزات کامل به محل مورد نظر اعزام ضمن رسیدن و برسی محل مشاهده شد که حریق در انبار زیر زمین مغازه خوار بارفروش رخ داده که علت آن هم بدلیل عدم رعایت اصول انبار داری و سیم کشی برق اتصالی بوجود آمده و منجر به حریق گردیده که بارسیدن آتش نشانان و اقدام سریع حریق مورد اطفاء قرار گرفته و در پایان ضمن سرد سازی محل با تهیه و تنظیم صورتجلسه آتش نشانان به ایستگاه مربوطه بازگشتند .