صدور گواهی حریق

  1. حضور مالک و درخواست صدور گواهی. در صورت بیمه بودن ملک، ارائه نامه به شرکت بیمه الزامی است
  2. تایید مدیر عامل جهت صدور گواهی
  3. صدور گواهی