رها سازی فرد گیر کرده در آسانسور

مورخه۹۳/۰۲/۱۶ راس ساعت ۲۲/۲۲ اطلاع داده شد که فردی در داخل آسانسور گیر کرده که امدادگران به محل اعزام  و رهاسازی انجام گردید.