رعایت نکات ایمنی در رابطه باسیستم برق

 1. باید همیشه از فیوز اتوماتیک با آمپر مناسب استفاده نمائیم .
 2. میزان آمپر کنتور برق را با میزان آمپر مصرفی وسائل برقی متناسب نمائیم (زیرا باعث گرم شدن سیم می‌شود ) .
 3. پریزها و سیمهای داخل کلید محکم و دارای لقی نباشد .
 4. از سیمهای با قطر مناسب استفاده شود .
 5. سیم را ار کف موکت و فرش عبور ندهید در صورت نیاز با ایجاد شیار در کف اتاق اقدام به این کار نمائید .
 6. پریزها را در ارتفاع مشخص وبلند قرار دهید تا از دسترس کودکان بدور باشد .
 7. از یک پریز برای چند منظور پر مصرف استفاده نشود .
 8. از انبار کردن کاغذ و پارچه و رختخواب در مقابل پریز برق خودداری کنید .
 9. در هنگام تعویض دو شاخه و پریز و کلید ها رنگ سیستم ( نول و فاز ) را به یاد داشته باشید .

 • در سیم کشی قدیم – رنگ قرمز جهت فاز – رنگ مشکی نول –  رنگ سبز جهت ارت .
 • در سیم کشی جدید – رنگ قهوه ای فاز – رنگ آب نول – رنگ سبز   و زرد ارت .