حریق در کارگاه تولیدی

در تاریخ۹۳/۸/۳در ساعت ۲۱:۳۰شب حادثه آتش سوزی در کمربندی بروجرد کوچه معروف به کارخانه قند کارگاه تولیدی چند منظوره دچار حریق گردید به علت سطح وسیع آتش وخطر انتشار آتش به سایر کارگاههای اطراف نیروهای اعزامی از سازمان آتش نشانی به کمک نیرو های دیگر ایستگاههای آتش نشانی توانستند حریق را مهار نمایند هنوز علت دقیق این حادثه مشخص نشده وکارشناسان سازمان در حال بررسی مورد حادثه می باشند.این کارگاه مبادرت به تولید کلاف خام وتولید انواع مبل وراحتی منماید که در نهایت موجب سرایت حریق یه دیگر قسمتهای کارگاه ودرنتیجه پراکندگی حریق شده بود.متاسفانه مالک کارگاه وحاضرین در مکان حادثه با نیروهای آتش نشانی همکاری نداشته وباعث بی نظمی در محل شده بودند.این حادثه خسارت جانی در بر نداشت ولی اجناس ومواد اولیه زیادی در کارگاه سوخت و خود سازه کارگاه نیز دچار خسارت شد.