تصادف پراید باتریلر تراکتور

درتاریخ۹۳/۵/۱۰درساعت ۲۰/۵۸خودروی پراید با تراکتوری واقع در روستای آرته بلاغ بعد از روستای دهنو آورزمان تصادف نمود که نیروهای  امدادگر آتش نشانی پس از رسیدن به محل اقدامات لازم راانجام دادندو خودروی پراید را که به شدت دچار حریق شده بود را اطفا نمودند.مورد حادثه تلفاتی در بر نداشته وحدود ۷۰درصدپراید درشعله های  آتش سوخت.