تامین امنیت

درتاریخ۱۳۹۳/۳/۳۱بواسطه مسابقه فوتبال،یکدستگاه خودرو آماده به کارآتش نشانی جهت تامیین امنیت به محل برگزاری مسابقه  واقع در دبیرستان دکتر علی شریعتی اعزام شده و پس از پایان ماموریت به ایستگاه آتش نشانی بازگشتند.