بیلان هفتگی عملیات و امداد نجات سازمان آتش نشانی ملایر

در مورخه بیست وچهارم فروردین ماه ۹۸ لغایت سی ام فروردین ماه جاری عملیات آتش نشانان و امداد گران سازمان فوق بشرح ذیل گزارش و اعلام می گردد.

۱- آبکشی از منازل و اماکن تجاری            ۶۹ مورد

۲- محبوس شدن افراد                           ۶ مورد

۳- اطفاء حریق باکس زباله                    ۵ مورد

۴- اطفاء حریق علفهای هرز                  ۴ مورد

۵- آوار و ریزش ساختمان                     ۳ مورد

۶- حریق تجاری                                  ۴ مورد

۷-رانش زمین و ایجاد گودال                 ۱ مورد

۸- خدمات محبوس شدن در آسانسور     ۳ مورد

۹- سایر موارد                                  ۴ مورد