باز کردن قفل منزل مسکونی

مورخه۹۳/۰۲/۱۴ راس ساعت ۱۶/۱۱ اطلاع داده شد فردی درب منزل ایشان قفل و پشت درب مانده است که امدادگران به محل مراجعه و درب را باز نمودند.