باز هم کاج و آتش

62b2a60e-c73d-4603-b248-db6b14c10082در مورخه دهم خرداد ماه در ساعت۱۶/۲۵ عصر روز چهارشنبه در ختان انتهای بلوار پرستار حاشیه میدان سپاه دچار حریق شدند.این سوختن توسط شهروندان به صورت عمدی پدید آمده بود. نیروهای شیفت سه از ایستگاه مرکزی جهت خاموش نمودن درختان ماموریت خویش را انجام دادند.