بازی و کنجکاوی کودکانه حادثه آفرید

مورخه۹۳/۱۲/۰۳ اطلاع داده شد که حریقی در روستای حسین آباد ناظم در زیر زمین منزل مسکونی رخ داده که بلافاصله آتش نشانان به محل اعزام و بوسیله یک حلقه شلنگ تحت فشار آب حریق اطفاء گردید کارشناسان بازی کودکان با کبریت و در نتیجه روشن نمودن آتش منجر به حریق شده است خسارت به مالک از نظر ریالی بسیار کم می باشد.