ایمنی و ضوابط استقرار پمپ بنزین ها

۱-       ضروری است کلیه جایگاه های سوخت مجهز به سیستم آب آتش نشانی و سیستم کف شوند .

۲-       احداث کانال در حاشیه طولی پمپ بنزینها با در نظر گرفتن شیب مناسب در مقابل محل تخلیه سوخت و هدایت کانال به حوضچه سرپوشیده با ظرفیت حداقل ۲۰۰۰۰ لیتر .

۳-       تخلیه حوضچه بعداز هربارشستشو و در نظر گرفتن پمپ مناسب جهت تخلیه .

۴-       لازم است که تا انتهای تخلیه سوخت راننده در محل حضور داشته باشد .

۵-       ضروری است به تعداد کافی خاموش کننده پودری و سطل شن در جایگاه وجود داشته باشد .

۶-       لازم است پرسنل آموزش و تعلیمات لازم ایمنی را فراگرفته باشند .

۷-       کروکی مسیرلوله کشی ها و شیرفلکه و مخازن سوخت تهیه و در اختیار سازمان آتش نشانی قرار گیرد .

۸-       سیم ارت مخازن بررسی و درصورت وجود نقص سریعاً مرتفع گردد .

۹-       تعبیه تابلوهای هشدار در خصوص عدم استعمال دخانیات و تلفن همراه در داخل جایگاه.