ایستگاه شماره ۲

 

آدرس: میدان آزادگان، بلوار شهدای ۱۵ خرداد

تلفن تماس مستقیم با ایستگاه: ۰۸۱۳۲۲۲۳۳۳۳ – ۰۸۱۳۲۲۴۴۴۴۴

 

  • شیفت ۱
  • شیفت ۲
  • شیفت ۳