آتش سوزی خرمن در روستاهها

طی آمار گرفته شده از عملیات های سازمان آتش نشانی به علت فصل گرما وبرداشت محصول روستاهها ،نیروهای آتش نشان به طور روزانه بایک الی دو وحتی گاهی بیشتر آتش سوزی خرمن گندم وجو ویادیگر محصولات کشاورزی وباغ یابیشه روبرو هستند. به گزارش کارشناس حریق علت اکثرحریق بی احتیاطی مالکین یارهگذران می باشد