Tag Archives: ایمنی اسباب بازی – اشتعال پذیری

ایمنی اسباب بازی – اشتعال پذیری

 ۰– مقدمه درباره خطرهای اشتعال پذیری اسباب بازی اطلاعات کمی در دسترس است . ریسک  های پیش  بینی شده و احتمالی مورد توجه بسیار قرار گرفته ولی به واقعیت  های موجود توجه آنچنانی نشده است . بیش از  ۸۰درصد از کودکانی که در آتش  سوزی می  میرند، به علت خفگی از دود ۱ آتش است . این استاندارد گرچه کاملا درباره اشتعال پذیری …

ادامه مطلب