درساعت ۲۰/۲۷ دقیقه شب در تاریخ۹۳/۴/۲۴گزارش گیر کردن شخصی در اسانسور واقع درمجتمع میلاد نور به سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد.نیروهای امداد ونجات این سازمان پس رسیدن به محل حادثه مشاهده نمودند به علت قطع برق فردی در طبقه سوم ساختمان گیر افتاده که باچرخاندن تسمه موتور، اتاقک آسانسور رابه طبقه اول هدایت نموده وفرد مورد نظر را رها ساختند.