62b2a60e-c73d-4603-b248-db6b14c10082در تایخ هشتم خردادماه سال جاری در ساعت۱۳/۱۸ بعد ازظهر روز دوشنبه  درختان مقابل اداره پست به علت بی احتیاطی  وعدم توجه کافی به محیط زیست دچار حریق شد ،یک اکیپ عملیاتی از ایستگاه ۱۵خرداد به محل حادثه اعزام شدند وبوسیله اب اقدام به اطفاء حریق نمودند.