گزارش و عملکرد سازمان آتش نشانی در هفته اول آبانماه ۹۸

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ملایر از مورخه چهارم لغایت یازدهم آبانماه ۹۸ طی عملیاتهای گوناگون از قبیل اطفای حریق و امداد نجات و غیره………در مرکز شهر و حاشیه شهر داشته و به شرح ذیل گزارش خواهد شد.

۱-آبکشی از اماکن تجاری و مسکونی                  سیزده مورد

۲-حریق مراکز ورزشی                                       یک مورد

۳-حفاظت ایمنی                                              چهار مورد

۴-محبوس شدن حیواتات                                 سه مورد

۵-حریق مسکونی                                         سه مورد

۶- حریق کارگاه                                              دو مورد

۷-گیر کردن اعضای بدن                                   یک مورد

۸- مانور                                                     چهار مورد