واژگونی خودرو وانت بار

درمورخ۲۵ خردادماه سال جاری راننده خودرو وانت بار  به علت سرعت بالا وعدم کنترل در  رانندگی باعث واژگونی خودرو شد این اتفاق بعد از روستای علوی نرسیده بهمنطقهاسلام آباد(آق گل) رخ داد. نیروهای واحد مرکزی آتش نشانی پس از ورود به محل حادثه بلاد رنگ سر باتری خودرو را جدا نموده وپس از اطمینال از ایمنی محل باهمیاری اورژانس ۱۱۵ مصدومین حادثه راکه یک مرد ویک زن بوده واز ناحیه سر آسیب دیده اندرابه بیمارستان  دکتر غرضی منتقل نمودند.نیروی انتظامی در این ماموریت شرکت داشت ودر نهایت خودرو آسیب دیده بوسیله جر ثقیل به پارکینگ منقل شد. IMG_1837