نکات ایمنی استفاده از بخاری نفتی

۱-      هرسال در شروع فصل زمستان باید بخاریها  سرویس شده قسمتهای داخلی  ، کاربراتور و لوله های خروج گازهای سمی ودود بازدید و تمیز شوند .

۲-      بخاری نفتی نباید کنار مبل ، پرده  ، کمد و مواد قابل اشتعال دیگر قرار گیرد .

۳-      لوله بخاری نباید از درون چوب ، فیبر و مواد قابل اشتعال عبور داده شود .

۴-      میزان حرارت نباید آنقدر باشد که بدنه بخاری سرخ شود .

۵-      اگر نفت اضافی در کوره جمع شده قبل از روشن کردن نفت را خارج سازید .

۶-      اگر بخاری بهر علت موقع کارکردن خاموش شد صبر کنید تاکوره کاملاٌ سرد شود بعد آنرا روشن کنید .

۷-      درموقع خروج از منزل بخاری را خاموش کنید .

۸-      لباس و وسایل دیگر را بمنظور خشک کردن نزدیک بخاری قرار ندهید .

۹-      اگر بخاری آتش گرفت از آب برای خاموش کردن استفاده نکنید . خاموش کننده پودر  و گاز بسیار موثر و مفید است اگر خاموش کننده ندارید با انداختن لحاف یا پتوی خیس روی آتش را بپوشانید و آتش را خاموش سازید .

۱۰-   موقع خاموش کردن مواظب باشید بخاری واژگون نشود .

۱۱-   وقتی دودکش کشش کافی نداشته باشد در جداره داخلی آن دوده ها جمع شده، ودر شرایط خاصی آتش گرفته، جداره دودکش را باز می کند و آتش به اطراف سرایت کرده آتش سوزی ایجاد می نماید  پس لازم است قبل از نصب هرگونه دستگاه حرارتی از بازبودن دودکش آن اطمینان حاصل نماییم .

۱۲-   چنانچه ضخامت بدنه دودکش کافی نباشد یا از درون مواد قابل اشتعال عبور داده شود مانند عبور از اطراف خردپاهای شیروانی و یا عبور از درون در و پنجره چوبی آتش سوزی ایجاد می کند .

۱۳-   دودکش باید تا حد امکان مستقیم کشیده شده باشد .

۱۴-   ملات آجرها و مصالح ساختمانی اطراف آن مقاوم در برابر حرارت باشد .

۱۵-   دودکش باید تحمل حرارت کافی را داشته و محاسبات فنی آن صحیح باشد .