نکات ایمنی عمومی در زمان زلزله

ایمن سازی در داخل منزل را به همان اندازه سازه جدی بگیرید:

۱-      تمام تابلوها رابه دیوار مهار کنید واز نصب تابلو بالای مکان خواب خود وفرزندانتان خودداری کنید.

۲-   کتابخانه،کمدلباس،ساعت دیواری،کامپیوتروهرچیزی که با سقوط آن موجب صدمه زدن به خودو کودکانتان می گرددرامهاروازمکان خواب اودورکنید.

۳-      تخت خواب رادرکنار پنجره خصوصا پنچره های بدون پرده های کلفت قرارندهید.

۴-      میز رادر مسیر خروج از اطاق قرار ندهید.

۵-      نحوه قطع جریانهای آب وبرق وشوفاژوگاز را به اعضای خانواده آموزش دهید.

۶-      قبل از وصل برق یا روشن کردن وسیله برقی واستفاده از کبریت از عدم نشت گاز اطمینان حاصل کنید

۷-      تلفن همراه خود را همیشه شارژ وبهمراه خود داشته باشید.

آشنایی با جعبه امداد ونجات زلزله

۱-   استفاده از یک جعبه فلزی محکم برای نگهداری لوازم وتجهیزات لازم پس از وقوع زلزله ودر محلی که پس از زلزله در دسترس باشد ضروری می باشد.لیست لوازم مورد نیاز بشرح ذیل می باشد:

کپسو آتش نشانی،چراغ قوه،؛آب معدنی حداقل یک بسته،انواع کنسرو،چاقو،چنگال،قاشق،ناخن گیر،پتو،یک نقشه شهر،کیف کمکهای اولیه با تجهیزات دارویی مورد نیاز،لباس و………..

نحوه عملکرد شما درحین زلزله:

۱-      ازقبل مسیرهای خروج از ساختمان رادر ذهن تکرار کرده وبا خانواده بصورت مانور چند بار خروج سریع از منزل را انجام دهید.

۲-      از یک میز محکم فلزی یا نهارخوری،گوشه های دیوارهای اصلی وچهارچوب درمی توان بعنوان نقاط امن درنظر گرفت.

۳-      متعلقات خودروها از جمله بنزین،روغن وغیره را چک وکنترل نمایید.

نحوه عملکرد شما پس از زلزله:

الف) ساختمان شمادرمقابل زلزله مقاومت کرده است:

۱-      برای شروع حرکت در منزل دقت کنید تابعلت بریدگی پایتان صدمه نبیند.

۲-      می توانید بکمک یک ملافه ویا تکه ای ازلباس خودبا یک کتاب نازک که بتوان به آن انحنا داد ویا یک مجله ،کفش بسازید.

۳-      دقت به بوی گاز داشته باشید احتمال آتش سوزی بالاست.

۴-      در حرکت بسوی بیرون گروهی حرکت نکنید.

۵-      ابتدا خانواده رادرخیابان روبروی منزل اسکان دهید سپس برای جمع آوری لوازم مورد نیاز به داخل بازگردید.

ب) ساختمان مسکونی شما در مقابل زلزله مقاومت نکرده است:

۱- قبل ازفریاد زدن ببینید درچه وضعیتی هستید.

۲- جداًاز سروصدای بی خود وایجاد هیجان مضاعف خودداری کنید.

۳- از انجام حرکتهایی که موجب ریزش آوار می شود خودداری کنید

۳- برای مطلع ساختن گروههای امداد ازوجود شما می توان از روش ضربه زدن استفاده کنید. دستان وپاهارادرصورت امکان به اشیا کنارشان بشرط عدم ریزش بیشتر آوار بزن.

۴- بیشتر گوش دهید وکمتر صدا زنیدوشما حداقل تادوروزبراثر تشنگی نخواهید مرد وتا هفت روز غذا نخوردن را می توانید با هوشیاری تحمل کنید.

۵- اگر درفضای پیرامونتان مکانی را امن تراز بقیه جاهامی بینید سرتان رادرآن محل قراردهید.

۶- به رطوبت خاکهای اطرافتان دقت کنید احتمال شکستگی لوله ای آب منزلتان وجود دارد اگر به جریان آب دسترسی پیدا کردیدبدون هیچ شکی تا آنجا که امکان دارد آب بنوشید.