نکات ایمنی جوشکاری با گاز

به هنگام کار با کپسول‎هائی که از گاز پر شده‎اند باید امکان سقوط و ضربه خوردن به کپسو‎ل‎ها را مرتفع نمود.
حمل و نقل توام کپسو‎های اکسیژن و استیلن خواه پر و خواه خالی شده در هر نوع وسیله نقلیه‎ای مجاز نیست.تنها حمل دو کپسول در چرخ دستی مخصوص به طرف محل کار از این امر مستثنی می‎باشد.
جابجا نمودن کپسول‎ها در محل کار در صورتی مجاز است که کمی کپسول را خم کنید. برای جابجا نمودن کپسول‎ها از محلی به محلی دیگر باید از چرخ دستی مخصوص استفاده نمود. بردن کپسول‎ها روی دستان یا شانه مجاز نیست.
همانطور که معمول است در موقع کار ونگهداری کپسول‎ها را باید به صورت عمودی قرار داد. پائین بردن کپسول‎ها از طریق شیر کپسول ممنوع است روشن نمودن کبریت، سیگار کشیدن، روشن کردن آتش و عبور با آتش تا شعاع ۱۰ متری از کپسول‎های اکسیژن واستیلن، ژنراتورهای گازی چاهکهای لجن ممنوع می‎باشد.
کپسولهای حاوی گاز را باید از تاثیر تشعشع مستقیم خورشید نیز محافظت نمود. کپسول‎های حاوی اکسیژن را نباید همراه با کاربید وکپسول‎های حاوی استیلن و سایر گازهای قابل اشتعال در یک محل نگهداری نمود.
کپسول‎های خالی را باید جدا از کپسول‎های پر نگهداری نمود.
در موقع نگهداری، حمل و نقل و نگهداری کپسول‎ها باید مواظب بود که روغن و چربی روی آنها نریزید زیرا این امر باعث اشتعال و منفجر شدن آنها می‎گیرد. در مواقعی که کپسول‎ها با روغن و چربی آلوده شده‎اند، استفاده از آنها برای کار ممنوع می‎باشد. در این گونه موارد پرسنل سرویس کننده باید استادکار را مطلع نموده و تدابیری جهت جلوگیری و احتراز از باز شدن شیر کپسول اتخاذ نماید.
کپسول‎هائی که برای پرشدن از گازهای مختلف در نظر گرفته شده‎اند باید دارای رنگهای متمایز و برچسب‎های ذیل باشند.

نام گاز رنگ کپسول موضوع بر چسب رنگ بر چسب
اکسیژن آبی اکسیژن سیاه
هیروژن سبز تیره هیدروژن قرمز
استیلن سفید استیلن قرمز
پروپان قرمز پروپان سفید
گاز طبیعی قرمز گاز طبیعی سفید
گازکربنبک سیاه گازکربنیک زرد

کپسول‎هائی که مورد بهره ‎برداری قرار می‎گیرند، باید از طرف قسمت بازرسی فنی دولت به طور تناوبی (حداقل هر ۵ سال یک بار) بازدید و تائید گردند. بازدیدهای تناوبی باید در کارخانه‎ های کپسول گاز پرکنی یا با موافقت قسمت بازرسی فنی دولت در محلهای آزمایش که مخصوص ای کار سازماندهی شده صورت گیرند. در موقع ارسال کپسول‎هائی که گاز آنها مورد استفاده قرار نگرفته به انبار یا کارخانه، باید روی کپسو‎ل‎ها برچسب    ((احتیاط، حاوی گاز است)) یا رد مواقعی که از گاز آن استفاده شده برچسب ((خالی)) زده شود .