بی احتیاطی مالک موجب حریق خودرو شد

82062111-70701211در تاریخ۲۳خرداد ساعت۹/۴۶ صبح نیروهای آتش نشان از واحد مرکزی جهت اطفاء حریق سواری پیکان به آدرس کمربندی همدان بروجرد اعزام شدند.علت حادثه به این صورت بود که راننده خودرو پیکان بخاطر خاموش نمودن اتش سیگار روشن خود مبادرت به استفاده از فشار باد گاز مخزن گاز ال- پی-جی میکند که طبیعتا منجر به اتش سوزی شده وچون مواد سوختنی زیادی داخل خودرو و کانون حریق وجود داشت که درگسترش اتش تاثیر می گذارد.نیروهای اعزامی پس از اطفاء حریق وتهیه صورتجلسه.نکات ایمنی واشتباه راننده را به وی آموزش شدند.