عملیات های مختلف در عملیات سازمان

IMG_1609طبق اعلام مرکز پیام و کنترل فرماندهی عملیات سازمان در مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۸ این سامانه ۲۴۴تماس داشته که از این بین تعداد ۸ تماس منجر به عملیات، و ۲۳۶ تماس سایر از قبیل مزاحمت و تماس های اشتباه  بوده است.

عوامل منجر به عملیات : امداد آسانسور، ضایعات چوب بری ,مهار مار از منازل مسکونی، خارج کردن چهار گربه از کانال کولر,حریق منزل، ماندن پشت درب، واژگونی خودرو ،اطفا حریق بیشه درختان  گزارش گردیده است.