عدم استفاده از فیوز مناسب باعث اتصالی در منزل مسکونی گردید

مورخه ۹۳/۱۰/۲۲ راس ۲۰/۰۵ دقیقه در پی گزارش از همشهریان مبنی بر اتصالی تیم آتش نشانان به محل حادثه اعزام و پس قطع برق امن نمودن محل حادثه عملیات به پایان رسید خوشبختانه مورد خاصی از نظر جانی و مالی به مالک خسارت وارد نگردید