سقوط فردی در داخل کانال آب

مورخه ۹۳/۰۱/۲۶ اطلاع به ستاد خبری سازمان داده شد که فردی در داخل کانال  افتاده که بلافصله امدادگران به  محل اعزام و با تجهیزات لازم فرد  را خارج و به بیمارستان اعزام گردید .