رعایت نکات ایمنی هنگام بازی کودکان

خطر مرگ برای کودکان کمتر از ۵ سال در آتش سوزیها چهار برابر خطر مرگ برای بزرگسالان ( کمتر از ۶۰ سال ) است . برای جلوگیری از بروز حادثه آتش سوزیها توسط کودکان باید نکات زیر توجه شود :

 1. کبریت و فندک را از دسترس کودکان خود دور نگهدارید .
 2. هیچگاه کودک خود را به هنگام روشن بودن چراغ خوراکپزیهای یا اجاق تنها نگذارید .
 3. در صورت روشن بودن وسائل گرمازا در منزل از بازی کردن کودکان در اطراف آن جلوگیری کنید .
 4. برای وسائل گرمازا در صورت امکان حفاظ اختیار شود .
 5. شیر قطع و وصل گازها در ارتفاعی نصب شود که دور از دستری کودکان باشد .
 6.  در صورت امکان برای آنها  قفلهای ایمنی تهیه شود .
 7. خطر آتش سوزی را به کودکان گوشزد کنید و بیاموزید به هنگام آتش سوزیها خود
 8. را از آتش دور کنند .
 9. اسباب بازی کودکان را از نزدیکی وسائل گرمازا دور کنید .
 10. شوفاژ یا وسائل گرمازای ثابت دیواری ایمن ترین نوع گرم کننده است .
 11. از خرید اسباب بازیهای برقی برای کودکان خودداری نمائید .