رعایت نکات ایمنی در آبگرمکن

رعایت اصول زیر در آبگرمکن ها از هر سوخت مصرفی که باشند ضروری است .

  1. آبگرمکن حتی المقدورباید درحیاط خلوت و یا در کنار دیوارهایی نصب شود که پشت دیوار خالی و یا به حیاط ختم شود .
  2. درصورتیکه درمکان بسته ای مثل آشپزخانه نصب شده ، حتماً دارای دودکش متصل به فضای باز باشد ، حتی اگر از نوع گاز سوز باشد
  3. آبگرمکن مطمئن باید دارای ترموکوپل ، آن هم از نوع مرغوب باشد .
  4. درجه نشان دهنده آب داخلی سالم واز ۶۰ درجه سانتیگراد تجاوز ننماید .
  5. قبل از نصب دودکش ، با سوزاندن تکه ای پارچه که دارای دود باشد از بازبودن مسیر دودکش مطمئن شوید.
  6. انتهای دودکش مجهز به کلاهک باشد تا از پس زدن هوا وگازهای مضر به داخل ساختمان جلوگیری کند.