خارج شدن کردن مار از داخل خودروی پراید

مورخه۹۳/۰۳/۱۱ طی حضور مستقیم فردی مبنی بر رفتن مار داخل خودروی وی ،که امدادگران و آتش نشانان با ابزارهای مخصوص مار را از داخل خودرو خارج نمودند.