حضور پر شور و مشت محکم بر فتنه ۹ دی ۸۸ در مراسم ۹ دی ۹۷ توسط آتش نشانان در مسجد جامع

در مورخه ۹ دی ۹۷ راس ساعت ۱۰ صبح طی فراخوان عمومی و شرکت مسئولین محترم شهر و شهروندان محترم در مسجد جامع مبنی بر بیعت با فرمایشات رهبری و متحد بودن کلیه اقشار ملت ایران جهت محکوم کردن برنامه فتنه ۹ دی ۸۸ و همچنین شرکت و حضور شهردار محترم و ریاست محترم سازمان آتش نشانی ملایر همراه پرسنل آتش نشانی در این مراسم پر شکوه شرکت نموده و با سر دادن شعارهایی مبنی بر محکوم کردن نقشه و اجرای فتنه ۹ دی ۸۸ همگام با ملت غیور و شهید پرور ملایر اقدام نمودند .

IMG_8028 IMG_8030 IMG_8032 IMG_8034 IMG_8046در مورخه ۹ دی ۹۷ راس ساعت ۱۰ صبح طی فراخوان عمومی و شرکت مسئولین محترم شهر و شهروندان محترم در مسجد جامع مبنی بر بیعت با فرمایشات رهبری و متحد بودن کلیه اقشار ملت ایران جهت محکوم کردن برنامه فتنه ۹ دی ۸۸ و همچنین شرکت و حضور شهردار محترم و ریاست محترم سازمان آتش نشانی ملایر همراه پرسنل آتش نشانی در این مراسم پر شکوه شرکت نموده و با سر دادن شعارهایی مبنی بر محکوم کردن نقشه و اجرای فتنه ۹ دی ۸۸ همگام با ملت غیور و شهید پرور ملایر اقدام نمودند .

IMG_8046