حریق هایی از جنس عمد و بی احتیاطی همشهریان

7atimg_9039

طبق اعلام مرکز پیام و کنترل فرماندهی عملیات سازمان در مورخ۹۴/۰۳/۰۹این سامانه ۱۹۸تماس داشته که از این بین تعداد ۶تماس منجر به عملیات، و ۱۹۲ تماس سایر از قبیل مزاحمت و تماس های اشتباه  بوده است.

عوامل منجر به عملیات : مغازه تجاری، ضایعات چوب بری ,بیشه درختان، ضایعات فروشگاه بزرگ مواد غذایی,حریق منزل، باغ در روستا، گزارش گردیده است.