حریق در باغ گردو

در تاریخ ۹۳/۳/۳۱ آتش سوزی  باغ گردو واقع در:بعداز پل جانبازان رو به سمت دریاچه کوثر،متعلق به حاج احمد عبدی، رخ داد،حریق درساعت ۱۴/۳۴بعد از ظهر اتفاق افتاد که نیرو های آتش نشانی با یک اقدام سریع از به وجود آمدن خسارات  جلوگیری نمودند.