حادثه تصادف در نیمه شب

در نیمه شب  در ساعت ۳/۳۰دقیقه بامدادبه تاریخ۹۳/۴/۱۷ نیروهای گروه امداد ونجات سازمان آتش نشانی ملایرپس از دریافت خبربه محل حادثه اعزام شدند.حادثه  درخیابان مصطفی خمینی(اراک)روبروی شهرداری منطقه یک روی داد. خودرو سواری پیکان به علت خواب آلودگی باتیر چراغ برق  تصادف نموده بود.راننده خودرو به نام صامت فرهادی وسرنشین دیگر خودرو از ناحیه دست وپا،صورت وگردن دچار آسیب شدند که توسط اورژانس۱۱۵به بیمارستان امام حسین(ع)منتقل شدند،لازم به ذکر است نیروهای امدادگر آتش نشانی به محض ورود ابتدا برق خودرو را قطع نموده سپس با استفاده از ابزاری به نام کاترقسمتهایی از خودرو را بریده ومصدومین راخارج نمدند.