تخلیه بار تریلی حامل رافینیت که در تاریخ ۹۳/۱۲/۰۱ واژگون گردیده و تامین امنیت آتش نشانان

IMG_1404 IMG_1408مورخه۹۳/۱۲/۱۳ طی هماهنگی شرکت نفت محترم مبنی بر تخلیه تانکر رافینیت یکدستگاه خودروی آتش نشانی به  همرا ۳نفر آتش نشان به محل موردنظر اعزام و تا پایان تخلیه در محل حضور داشتند.