بیلان کار هفته دوم آذر ماه ۹۸

بیلان هفته دوم آذر ماه ۹۸ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ملایر در حوزه درون شهری و برون شهری بشرح ذیل اعلام و گزارش میگردد.

۱-محبوس شدن افراد            ده مورد

۲- حریق منزل                    چهار مورد

۳- سوانح خودرو                سه مورد

۴- حریق کارگاه                 سه مورد

۵- حریق ضایعات                دو مورد

۶- مانور                           دو مورد

۷- حفاظت ایمنی               یک مورد

۸- سقوط در چاه                یک مورد

۹- حریق علفهای هرز          شش مورد

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی سازمان آتش نشانی ملایر