بیلان هفته سوم آبانماه ۹۸

بیلان هفتگی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ملایر از تاریخ ۱۸/ آبانماه تا تاریخ ۲۸/ آبانماه ۹۸در حوزه درون شهری و برون شهری بشرح ذیل گزارش و اعلام می گردد.

۱-حریق در اماکن تجاری                     یک مورد

۲- حفاظت ایمنی                              دو مورد

۳-حریق علفهای هرز                        سه مورد

۴-عملیات امدادی                          چهار مورد

۵-سوانح خودرویی                        دو مورد

۶-حریق ضایعات                             دو مورد

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ملایر