بیلان هفته اول مرداد ۹۸

در هفته اول مرداد ماه سال جاری طی عملیاتهای صورت گرفته توسط نیروهای عملیاتی سازمان آتش نشانی ملایر بصورت درون شهری و برون شهری انجام گرفته که در ذیل به شرح هر کدام اشاره می شود.

۱-اطفاء حریق علفهای هرز              یازده مورد

۲-اطفاء حریق باغات و مزارع           یازده مورد

۳-امداد نجات                              سه مورد

۴-تامین امنیت                            یک مورد

۵-اطفاء حریق منزل                     یک مورد

در پایان از کلیه شهروندان عزیز درخواست می شود که طی گزارش اپراتور سامانه ۱۲۵ سازمان مبنی بر ایجاد مزاحمتهای تلفنی بعضی از شهروندان به شماره ۱۲۵ مانع از ارائه خدمات به موقع آتش نشانان به شهروندان خواهد شد خوداری نمایند.